Regulamin konferencji User Conf 2019

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konferencja User Conf, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 12, 13 kwietnia 2019 roku w Centrum Rozwoju Kompetencji Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a 50-207 Wrocław
 2. Organizatorem Konferencji jest firma THINKLE Karolina Jurewicz działający pod marką Thinkle, ul. Międzyleska 3f/9,50-514 Wrocław, NIP: 8943126701
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
  2. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Konferencji, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
  3. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na stronie evena.pl l dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Konferencję.
  4. Uczestnik – osoba będąca w posiadaniu Biletu na Konferencję.

§ 2. Regulamin obiektu

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Centrum Rozwoju Kompetencji Krzywy Komin znajdującego się pod tym adresem i przestrzegania go.

§3 Zakup biletu

 1. Bilet na konferencję można zakupić poprzez stronę pod tym adresem
 2. Zakup biletu dokonuje się poprzez wybranie rodzaju biletu a następnie kliknięciu “Kup teraz”. Jedna osoba może w jednej transakcji zakupić 5 biletów.
 3. Na konferencji dostępne są trzy rodzaje biletów – jednodniowy, dwudniowy oraz bilet VIP
 4. Kupujący ma możliwość przekazania (odpłatnie lub nieodpłatnie) biletu na Konferencję dowolnej osobie.

§4 Zwroty, reklamacje i odwołanie Konferencji

 1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego Biletu, Kupujący może go jednak przekazać.
 2. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwróci Kupującemu pełną kwotę, za którą zakupił Bilet lub Bilety i wystawi adekwatną do tej czynności fakturę korygującą.
 3. Kupujący ma prawo do reklamacji usług świadczonych przez Organizatora w ramach Konferencji. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres email kontakt@userconf.pl , albo w formie pisemnej na adres podany w §1.1. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny), numer zamówienia oraz opis reklamowanej usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a informacja zostanie wysłana na adres podany we wniosku reklamacyjnym.

§4 Udział w Konferencji

 1. Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w niej niezbędne jest posiadanie i okazanie przy rejestracji Biletu.
 2. W celu weryfikacji Biletu konieczne jest jego wydrukowanie. Bilet musi być w dobrym stanie, a kody kreskowe na nim zawarte nie mogą być pogniecione ani uszkodzone.
 3. Podczas sprawdzania biletu przy stanowisku rejestracji musi każdorazowo znajdować się Kupujący (osoba, której nazwisko widnieje na bilecie). W uzasadnionych przypadkach Kupujący może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego jego tożsamość.
 4. W celu udziału w Warsztatach konieczne jest wcześniejsze zapisanie się. Forma zapisów zostanie ogłoszona na stronie Organizatora.

§5 Wideo i foto rejestracja Konferencji

 1. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 2. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 3. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 3 dni przed Konferencją poprzez adres email kontakt@userconf.pl

§6 Dane osobowe

 1. Podczas Konferencji dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności okazywanych Biletów oraz na potrzeby zapisów na warsztaty.
 2. W celu wykonania umowy dane te będą na czas konferencji udostępniane osobom trzecim wyznaczonym przez Organizatora – w szczególności jego pracownikom Organizatora gwarantującym bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
 3. Wszystkie dane osobowe wydrukowane na potrzeby konferencji po jej zakończeniu zostaną zniszczone, zachowane zostaną jedynie ich kopie w formie elektronicznej.
 4. Podczas Konferencji inne podmioty – w tym między innymi sponsorzy czy osoby prowadzące warsztaty mogą zbierać dane osobowe. Przekazywanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie, loterii czy innej akcji promocyjnej.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd