Regulamin konferencji User Conf 2020

Data zmian: 09.08.2020

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od daty 09.08.2020.
 2. Konferencja User Conf, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 14,15 września 2020 roku w formie online.
 3. Organizatorem Konferencji jest firma THINKLE Karolina Jurewicz działający pod marką Thinkle, ul. Międzyleska 3f/9,50-514 Wrocław, NIP: 8943126701
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
  2. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Konferencji, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
  3. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na stronie evenea.pl l dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Konferencję.
  4. Uczestnik – osoba będąca w posiadaniu Biletu na Konferencję.

§ 2. Zakup biletu

 1. Bilet na konferencję można zakupić poprzez stronę pod tym adresem

Zakup biletu dokonuje się poprzez wybranie rodzaju biletu a następnie kliknięciu “Kup teraz”. Jedna osoba może w jednej transakcji zakupić 10 biletów.

Na konferencji dostępne są cztery rodzaje biletów – jednodniowy: prelekcje, jednodniowy: prelekcje + 1 warsztat, dwudniowy:prelekcje oraz dwudniowy: prelekcje + 2 warsztaty

Kupujący ma możliwość przekazania (odpłatnie lub nieodpłatnie) biletu na Konferencję dowolnej osobie po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do Organizatora.

§3 Odpowiedzialność za wykonanie Umowy

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z tytułu odstąpienia od Umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona.

Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do: 

 1. a) wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji – w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;
 2. b) wysokości sumy uiszczonych przez Kupującego opłat za udział Uczestników w Konferencji w przypadku szkód wyrządzonych Kupującemu. Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron Umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne lub katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.
 4. Jeżeli świadczenie do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od Umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora. Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości. 
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników i Kupujących będących konsumentami.

§4 Zwroty, reklamacje i odwołanie Konferencji

 1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego Biletu, Kupujący może go jednak przekazać na zasadach określonych w § 2 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia Konferencji.
 3. Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 2 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://www.userconf.pl/
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od Umowy w części określonej w § 3 Regulaminu.
 5. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwróci Kupującemu pełną kwotę, za którą zakupił Bilet lub Bilety i wystawi adekwatną do tej czynności fakturę korygującą.
 6. Kupujący ma prawo do reklamacji usług świadczonych przez Organizatora w ramach Konferencji. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres email kontakt@userconf.pl , albo w formie pisemnej na adres podany w §1.1. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny), numer zamówienia oraz opis reklamowanej usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a informacja zostanie wysłana na adres podany we wniosku reklamacyjnym.

§5 Udział w Konferencji

 1. Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w niej niezbędne jest posiadanie i okazanie przy rejestracji Biletu.
 2. Podczas sprawdzania biletu przy rejestracji musi każdorazowo znajdować się Kupujący (osoba, której nazwisko widnieje na bilecie). W uzasadnionych przypadkach Kupujący może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego jego tożsamość.
 3. W celu udziału w Warsztatach konieczne jest wcześniejsze zapisanie się. Forma zapisów zostanie ogłoszona na stronie Organizatora.
 4. Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet.

§6 Wideo i foto rejestracja Konferencji

 1. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 2. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 3. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 3 dni przed Konferencją poprzez adres email kontakt@userconf.pl

§7 Dane osobowe

 1. Podczas Konferencji dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności okazywanych Biletów oraz na potrzeby zapisów na warsztaty.
 2. W celu wykonania umowy dane te będą na czas konferencji udostępniane osobom trzecim wyznaczonym przez Organizatora – w szczególności jego pracownikom Organizatora gwarantującym bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
 3. Wszystkie dane osobowe wydrukowane na potrzeby konferencji po jej zakończeniu zostaną zniszczone, zachowane zostaną jedynie ich kopie w formie elektronicznej.
 4. Podczas Konferencji inne podmioty – w tym między innymi sponsorzy czy osoby prowadzące warsztaty mogą zbierać dane osobowe. Przekazywanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie, loterii czy innej akcji promocyjnej.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: www.userconf.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe oraz prywatne informacje przekazane nam przez użytkowników strony User Conf były przechowywane bezpiecznie, zgodnie z prawem oraz wolą ich właścicieli. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat wykorzystywania tych danych oraz zasady polityki prywatności.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony userconf.pl jest THINKLE Karolina Jurewicz działający pod marką Thinkle, ul. Międzyleska 3f/9,50-514 Wrocław, NIP: 8943126701

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (na przykład do wysyłki newslettera),
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),
 5. w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.

Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newslettera:

 1. Dane osobowe subskrybentów newslettera przekazywane są nam za pomocą formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Weryfikacja zapisu na newsletter następuje w metodzie Single Opt-in
 3. Adresy email zebrane w ramach zapisów na newsletter są wykorzystywane w celu przesyłania informacji mailowych istotnych kwestiach związanych z konferencją oraz treści reklamowo-informacyjnych. Wiadomości te mogą zawierać także informacje o akcjach promocyjnych, konkursach i wydarzeniach, organizowanych przez Administratora.
 4. Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
 5. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy – wysyłki newslettera. Dane przekazywane są jedynie do firmy zajmującej się wysyłką maili, z którą podpisana została umowa o powierzeniu danych, gwarantująca bezpieczeństwo przekazanych nam przez Ciebie informacji.
 6. Baza subskrybentów newslettera przechowywana jest obecnie na serwerach MailChimp (1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA)
 7. Przekazanie danych osobowych opisanych w punkcie 3 jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Każda osoba, której dane znajdują się w naszej bazie ma prawo dostępu do nich, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt na adres email kontakt@thinkle.pl

Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.

Twoje uprawnienia:

 1. Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora.
 1. A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
 2. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”

Pliki cookies

Strona userconf.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do poprawnego działania ich aplikacji – na przykład do gromadzenia danych statystycznych o ruchu.

Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy mogą się zmieniać, dlatego w celu dokładniej ich weryfikacji prosimy o sprawdzenie ich polityk prywatności dostępnych poniżej:

 1. Analiza ruchu Google Analitycs i ogólna polityka prywatności Google

Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze strony userconf.pl, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.